ხმამაღლამოლაპარაკე Monkey Banana Gibbon 8 red

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Shape 50