ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Shape 40

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Shape 65

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Alpha 80 black